ما چیزهای زیادی برای ارائه داریم.

داستان کاراجا در سال 1973 با شجاعت، امید و هیجان یک پدر که با فرزندانش به اشتراک گذاشته شده بود آغاز شد.

کاراجا تصمیم گرفت این داستان را برای همه تعریف کند.

در طول داستان، بشقاب های روی میزش بیشتر و بیشتر میشد…

کسانی که به این داستان گوش میدادند یک بشقاب به سفره خود اضافه کردند. کاراجا، هرگز از اضافه کردن افراد بیشتر به خانه

و خانواده خود دست برنمیداشت و این داستان که با هیجان شروع شده بود از یک خانواده به خانواده های دیگر منتقل میشد.

زیرا معتقد بود احساساتی وجود دارد که نه تنها با نزدیکترین، بلکه با دورترین افراد نیز به اشتراک گذاشته شود. او داستان خود

را ادامه میدهد تا همه بتواند از به اشتراک گذاشتن آن لذت ببرند. همان لذت را با شما به اشتراک میگذارد و برای افزایش این

سرخوشی پیوسته طراحی میکند.

کاراجا با مسئولیت داشتن یک برند پیشرو در طراحی همچنان رو به جلو در حال حرکت است. و تفاوت خود را با طراحی غیر

ممکن ها آشکار می سازد و با باور به عدم وجود حد و مرز در موفقیت مرز ها را جابجا میکند و هیجان اشتراک با ارزشترین

چیزها با شما را به همراه دارد.